ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΣ – ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

Απαραίτητα για τη λειτουργία κάθε σακκοφίλτρου είναι μια πληθώρα μηχανολογικών, ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξαρτημάτων που ρυθμίζουν τη συμπεριφορά του φίλτρου, επιτρέπουν τη σωστή επίβλεψη της αποκονίωσης απομακρύνουν τη σκόνη που έχει συγκρατηθεί κ.α.

Κάθε ένα από τα παρακάτω περιγραφόμενα εξαρτήματα είναι είτε δικής μας κατασκευής είτε προέρχεται από ονομαστούς Οίκους του εξωτερικού.

Πίνακας Χρονισμού

Ελέγχει τη λειτουργία του αυτομάτου συστήματος καθαρισμού Jet Pulse. Ρυθμίζει τη χρονική στιγμή και διάρκεια του παλμού πεπιεσμένου αέρα, καθώς και την εντολή ανοίγματος των βαλβίδων.

Η/Μ Βαλβίδα

Απελευθερώνει παλμό πεπιεσμένου αέρα, με εντολή από τον πίνακα χρονισμού, που τινάζει τους φιλτρόσακκους. Είναι διαθέσιμες σε πλήθος διατομών και μπορούν να λειτουργήσουν κάτω από διάφορες θερμοκρασίες και συνθήκες.

Μετρητικά Όργανα

Είναι απαραίτητα για την επίβλεψη της λειτουργίας του σακκόφιλτρου. Κάθε σακκόφιλτρο φέρει όργανα καταγραφής θερμοκρασίας, πίεσης, καθώς και εκπομπής σωματιδίων. Μέσα από τις ενδείξεις μπορεί εύκολα το εξειδικευμένο προσωπικό να εντοπίσει βλάβες και δυσλειτουργίες στο σύστημα και να προλάβει ενδεχόμενους κινδύνους.

You will be able to ensure that your baghouse is doing its job!

ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΙ ΦΥΓΟΚΕΝΤΡΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΕΣ

H ASTROFIL έχει στη διάθεσή σας φυγοκεντρικούς ανεμιστήρες για κάθε χρήση, κατασκευασμένους εξ ολοκλήρου στην Ελλάδα.

ΤΥΠΟΙ ΑΝΕΜΙΣΤΗΡΩΝ

Ανεμιστήρες τύπου «Μ». Έχουν παροχή από 2.000m3/h μέχρι 250.000m3/h αέρα και στατική πίεση που φτάνει τα 4.000Pa. Η φτερωτή έχει οπισθοκλινή επίπεδα πτερύγια, απλά ή αεροδυναμικά και είναι κατάλληλοι για διακίνηση σχετικά καθαρού αέρα.
Ανεμιστήρες τύπου «Η». Έχουν παροχή από 1.200m3/h μέχρι 100.000m3/h αέρα και στατική πίεση που φτάνει τα 6.500Pa. Η φτερωτή έχει ακτινικά επίπεδα πτερύγια και είναι κατάλληλοι για διακίνηση αέρα με μεγάλο ποσοστό σκόνης ή για αερομεταφορές χύδην υλικών.
Ανεμιστήρες τύπου «ΗΑ». Έχουν παροχή από 200m3/h μέχρι 20.000m3/h αέρα και στατική πίεση μέχρι 16.000Pa. H φτερωτή έχει οπισθοκλινή καμπύλα πτερύγια και είναι κατάλληλοι για διακίνηση σχετικά καθαρού αέρα.
Ανεμιστήρες τύπου «HAL». Έχουν παροχή από1.000 m3/h μέχρι 200.000m3/h αέρα και στατική πίεση μέχρι 10.000Pa. Η φτερωτή έχει οπισθοκλινή επίπεδα πτερύγια και είναι κατάλληλοι για διακίνηση αέρα με μεγάλο ποσοστό σκόνης.
Ανεμιστήρες – φυσητήρες τύπου «Ο». Έχουν παροχή από 80m3/h έως 3.000m3/h και στατική πίεση που φτάνει τα 16.000Pa για μονοβάθμιους ή τα 50.000 Pa για πολυβάθμιους. Η φτερωτή είναι κατάλληλη για σχετικά καθαρό αέρα.

Οι ανεμιστήρες μας κατασκευάζονται για κάθε τύπο εφαρμογής και σύνδεσης και είναι ιμαντοκίνητοι. Η θερμοκρασία λειτουργίας, εφόσον ζητηθεί, μπορεί να είναι μέχρι 900οC. Το υλικό κατασκευής μπορεί να είναι κοινός χάλυβας, ανοξείδωτος χάλυβας ή χάλυβας με αντιτριβικές ιδιότητες.

ΣΥΣΤΗΜΑ ΠΕΠΙΕΣΜΕΝΟΥ ΑΕΡΑ

MECHANICAL EQUIPMENT

Για τον αυτόματο καθαρισμό των σακκοφίλτρων κάθε εγκατάσταση φέρει ένα σύστημα από δοχεία, σωλήνες, συνδέσμους, βαλβίδες, διανομείς, και τα ηλεκτρονικά μέρη που ρυθμίζουν την τη λειτουργία του συστήματος καθαρισμού.
Τα δοχεία στα οποία αποθηκεύεται πεπιεσμένος αέρας είναι δοκιμασμένα σε πίεση 15 bar και μπορούν να κατασκευαστούν αποσπώμενα και διαιρούμενα. Επίσης φέρουν αποστραγγιστικές βαλβίδες και βαλβίδες τροφοδοσίας. Τα δοχεία είναι ειδικά κατασκευασμένα για τέλεια εφαρμογή των βαλβίδων και ελαχιστοποίηση των απωλειών.
Η συνδεσμολογία του συστήματος πεπιεσμένου αέρα γίνεται αποκλειστικά με ρακόρ για εύκολη σύνδεση και αποσύνδεση των μερών κατά τη συναρμολόγηση ή την συντήρηση.
Κάθε εξάρτημα παρέχεται από ονομαστούς Οίκους του εξωτερικού, που εξασφαλίζουν την αξιοπιστία, την ασφάλεια και την ορθή λειτουργεία του σακκόφλιτρου.

ΑΕΡΟΦΡΑΚΤΕΣ

Ο αεροφράκτης είναι υπεύθυνος για την απομάκρυνση της σκόνης που έχει συγκρατήσει το σακκόφιλτρο, αποτρέποντας στον ατμοσφαιρικό αέρα να εισχωρήσει στο εσωτερικό του φίλτρου. Έτσι προστατεύει την εγκατάσταση από την υγρασία και την κρατά μονωμένη.
Οι αεροφράκτες χρησιμοποιούνται εκτενέστατα σε συστήματα πνευματικής μεταφοράς υλικών, σε συστήματα ελέγχου σκόνης καθώς επίσης και ως ογκομετρικοί τροφοδότες με σκοπό τη σταθερή τροφοδοσία χύδην υλικού κατά την λειτουργία του συστήματος. Οι αεροφράκτες παρέχουν πλήρη αερο-στεγανότητα και εμποδίζουν την εισροή αέρα στο σύστημα, η οποία θα είχε ως αποτέλεσμα το χτίσιμο του υλικού λόγω της εμπεριεχομένης σε αυτόν υγρασίας.
Οι αεροφράκτες μας διαθέτουν ανθεκτικές φλάντζες με σπειρώματα για εύκολη εγκατάσταση, καθώς επίσης ειδικά κατεργασμένες επιφάνειες για την επίτευξη μικρών ανοχών κατά τη συναρμογή.
Κάθε αεροφράκτης διαθέτει ρότορα μεγάλου μεγέθους παρέχει ροπή ικανή να μετακινήσει μεγάλες ποσότητες υλικού, καθώς επίσης και είσοδο και έξοδο κωνικής μορφής με τετράγωνες φλάντζες, για σωστή φόρτωση του υλικού στους θαλάμους του ρότορα και την εκφόρτωση του υλικού, αντίστοιχα. Επίσης διαθέτει υψηλής απόδοσης ρότορα οκτώ πτερυγίων για μέγιστη ικανότητα μεταφοράς υλικού και απόλυτη στεγανοποίηση.
Τέλος το σώμα του αεροφράκτη είναι χυτό και εξαιρετικά στιβαρό και μπορεί να διαθέτει ειδική θερμική και ανιξεστική αντοχή.

ΚΟΧΛΙΕΣ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ

Το τελικό στάδιο της αποκονίωσης είναι η απομάκρυνση της σκόνης από την εγκατάσταση.
Αυτό είναι σύνηθες να πραγματοποιείται με μηχανοκίνητο ατέρμονα κοχλία κλειστού ή ανοιχτού τύπου, ανάλογα την περίπτωση. Ο κοχλίας παραλαμβάνει από τον αεροφράκτη τη σκόνη που έχει συλλέξει το σακκόφιλτρο και την οδηγεί σε σιλό ή κάποια άλλη περιοχή περισυλλογής της. Οι κοχλίες βρίσκουν ευρύτατη εφαρμογή σε μεταφορές κάθε είδους χύδην φορτίου (τσιμέντο, σιτηρά, μέχρι και τέφρα) και μπορούν να εξυπηρετήσουν από μικρά μέχρι πολύ μεγάλα φορτία. Είναι διαθέσιμοι σε κάθε τύπο χάλυβα και ανοξείδωτο χάλυβα για ειδικές εφρμογές.