ΑΕΡΟΓΛΥΣΤΡΕΣ ΚΑΙ ΚΩΝΟΙ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ

Η εταιρεία μας κατασκευάζει υφασμάτινους κώνους αναμόχλευσης, για την διευκόλυνση της εκφόρτωσης των σιλό και των σιλοφόρων οχημάτων καθώς και φίλτρα για την αποκονίωση του εκτοπιζόμενου αέρα/σκόνη.

Επίσης, κατασκευάζει επενδύσεις για τα τοιχώματα των σιλό και των κώνων συλλογής, κατάλληλες για την απομάκρυνση του υλικού και την αποφυγή σχηματισμού αδρανών περιοχών (σπιλωμάτων, χτισίματα κλπ) .
Κατασκευάζει επίσης μεταλλικά κανάλια για αερογλύστρες (κανάλια air slide), μια επίσης συνήθη πρακτική μεταφοράς χύδην υλικού μικρής κοκκομετρίας με χαρακτηριστικότερο το τσιμέντο.

Η αρχή λειτουργίας τους είναι η παροχή πεπιεσμένου αέρα κάτω από ένα πανί μικρής αεροδιαπερατότητας που διευκολύνει την μεταφορά υλικού στην πάνω μεριά του πανιού
Τέλος, είμαστε σε θέση να κατασκευάσουμε υφασμάτινους αγωγούς ροής ή εύκαμπτους συνδέσμους για ζυγιστικά και άλλες εφαρμογές, όπως επίσης και καλύμματα βάκτρων, ρότορων και άλλων κινούμενων μερών, σύμφωνα με σχέδια του πελάτη.